Projekt (pers)

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_2″ last=”no” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][fusion_text]

MIGREO

…این پیج اینترنتی از طرف پناهجویان و شهروندان آلمان طراحی شدە است. از این طریق می خواهیم کمکهای اجتماعی دو جانبە را سریع و بدون موانع بوروکراسی بە انجام برسانیم. این برنامە برای پناهجویانی می باشد کە ازوطن خود راندە شدەاند و همچنین برای میزبانان آلمانی می باشد کە مهاجرین را امتیازی مثبت برای شهرهای کوچک خود می دانند. این پیج می خواهد با اطلاع رسانی در مورد پناهجویان و داستان زندگی و گریزایشان از وطنشان درک جامعی را در بین مردم گسترش دهد و گام برداشتن بە سوی یکدیگر را آسانتر کند. در انتها این پیج با انجام این خدمات بە اطلاع شما می رساند کە خبرهای خوب نیز وجود دارند

 

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_2″ last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][fusion_text]

رسیدن و آغاز زندگی دربراندنبورگ

Wertewandel e.V پروژەایست ازطرف سازمان،

کە در صدد این می باشد دیدگاە و تجربیات پناهجویان را در رسیدن وماندگار شدن در براندنبورگ بە دیگران منتقل کند. و علاوە بر آن اطلاعات و تجربیات مثبت سازمانهای فعال دولتی و غیر دولتی را در اختیار همگان قرار دهد. برای

سهولت این هدف شهروندان آلمانی و پناهجویان این سایت اینترنتی

را بە زبانهای مختلف برنامە ریزی کردەاند.

 

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][fusion_separator style_type=”single solid” top_margin=”10″ bottom_margin=”30″ sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=””/][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”2_3″ last=”no” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][fusion_text]

FlüNet

…این شبکە درشهر فورست از نمایندگان و مسئولین شورای شهر و منطقە تشکیل شدە ، کە شامل موسسات مشاورە و کمک رسانی، انجمنها ، کلیساها ، سازمانها و و شوراهای مختلف جامعە اقتصادی و شهروندان شهر می باشد.

هدف اصلی این شبکە پیوند رابطەها بین دست اندرکاران از تمام بخشهای جامع می باشد.

برای رسیدن بە این هدف مهیا کردن راههای آسان و سازندە لازم و ضروری می باشد. تا بتوانیم فعالیتها را درشهرمان با هماهنگی و کمک گرفتن از افراد جدید سریع و بە نحوە احسن اجراع کنیم . و همچنین فرصتی برای بحث و گفتگوی سازندە را ایجاد کنیم. این شبکە دو سال پیش شروع بە کار خدماتی خود کردە وتا بە حال در این مدت از پیشرفت و موفقیت زیادی برخوردار بودە است. در کنار برنامەهای متعدد و سازندەایی کە این شبکە ارائە دادە است توانستە است در سرتاسرکشور بە موفقیت چشمگیری دست یابد. بطوریکە نە تنها در کسب شهرت موفق بودە بلکە در شکوفایی شهر ما نیز نقش بسزایی داشتە است. درنهایت این راە همچنان ادامە خواهد یافت.

 

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][fusion_text][/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]